• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Акционерна структура

Категории акционери, притежаващи акции от капитала на дружеството към 30.09.2019 г.

Юридически лица:

  • общ брой акционери юридически лица: 6
  • общ брой акции, притежавани от юридически лица: 11 235, представляващи 1,39 % от регистрирания капитал на дружеството

Физически лица:

  • общ брой акционери физически лица: 31 391
  • общ брой акции, притежавани от физически лица: 794 716, представляващи 98,61 % от регистрирания капитал на дружеството