• За дружеството

  НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Цел на дружеството

Основни цели на инвестиционната дейност

Чрез инвестиционната си дейност, дружеството опосредява участието в капиталовия пазар на инвеститорите (своите акционери), с цел получаване на доходи от дивиденти, нарастване на стойността на акциите, както и защита на направените инвестиции.

Реализирайки целта и инвестиционната си стратегия, дружеството подпомага развитието на прозрачен и предвидим капиталов пазар чрез:

 • eфективно придобиване на финансови инструменти;
 • поддържане и управление на оптимален по размер и структура инвестиционен портфейл;
 • последваща продажба на финансови инструменти ;
 • привличане на допълнителен капитал, посредством издаване на акции при условията на определен от закона ред за осъществяване на пъвично публично предлагане.

Основни лимити, касаещи инвестиционната дейност

НИД "Индустриален фонд" АД може:

 • да инвестира до от 20 на сто от активите си във финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент;
 • да инвестира до от 25 на сто от активите си във финансови инструменти, издадени от един емитент, които се предлагат публично или за които има съответно задължение за допускане до търговия на регулиран пазар;
 • да инвестира до от 15 на сто от активите си във финансови инструменти, за които няма задължение за допускане до търговия на регулиран пазар, издадени от един емитент, като общата стойност на инвестициите в такива инструменти не може да надвишава 50 на сто от активите на дружеството;
 • да придобива акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране на обща стойност, ненадвишаваща 30 на сто от активите на дружеството;
 • да ползува заем, единствено за придобиване на активи, само с разрешение на Комисия за финансов надзор, за срок не по-дълъг от 12 месеца и при условие, че същия не надвишава 30 % от активите на дружеството.