• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Корпоративно ръководство

Съвет на директорите:

1. Николай Маринов
2. Даниел Александров
3. Тодор Кочев

Изпълнителен член на СД:

Николай Маринов

Прокурист:

Красимир Владимиров Димитров