• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, копие на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия на съответното дружество акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице се представя: документ за самоличност на представляващия дружеството пълномощник, копие на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия на съответното дружество пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите могат да извършат упълномощаване по електронен път. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронна поща: indf@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Образец на пълномощно акционерите може да намерят на настоящата страница.

 

Относно включването на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА: Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата за ОСА в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Същите трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на събранието. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали свързани с тях, в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията по финансов надзор.