• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ДИВИДЕНТИ

Дивиденти (включително и за ИД "Семеен фонд" АД) са разпределяни веднъж през 1998 г. за финансовата 1997 г.

Предвид разпоредбата на чл. 110 от Закон за задълженията и договорите, акционери които не са си потърсили полагащите им се дивидентите в срок от пет години (до 31.03.2003 г.), са изгубили съответното право.

За годините от 1998 до 2018, включително, не са разпределяни дивиденти.


« Назад към всички публикации